Jdi na obsah Jdi na menu
 


stanovy obč. sdružení

27. 8. 2009

                                                        Stanovy občanského sdružení  

                             „Přátelé české historie“

 
Článek 1
Úvodní ustanovení
 
1. Název sdružení je Přátelé české historie

2. Sídlem sdružení jsou Klatovy. Adresa: Vančurova 46/I., 339 01 Klatovy

3. Sdružení působí v České republice a předmětem jeho zájmu je naučně poznávací práce na poli české  

    historie
 
Článek 2
Cíle sdružení
 

1. Vyhledávat a poznávat nové skutečnosti z českých dějin a předávat tyto poznatky školním a  

    studentským generacím

2. Získávat další zájemce z regionu i mimo něj

3. Vyvíjet přednáškovou, výstavní a publikační činnost pro širokou veřejnost  

4. Spolupracovat s podobně orientovanými vlastivědnými, kulturními, či přírodovědnými  

    organizacemi v České republice

5. Zajímat se o stav a ochranu památek a přírody
 
Článek 3
Členství
 

1. Členem se může stát každý občan České republiky straší 18 let

2. Členství je:

            čestné – vzniká volbou na valné hromadě z řad vyznačených historických a vlastivědných   

            pracovníků, pedagogů, zasloužilých kulturních pracovníků, osobností společenského života

            činné – pro členy bydlící a působící v dosahu činnosti s možností se účastnit pořádaných akcí

            přispívající – pro členy, kteří nemají možnost účastnit se pořádaných akcí

3. Všichni členové sdružení mají nárok na členské výhody po zaplacení členského příspěvku

 
Článek 4
Nabytí členství
 

1. Žadatel o členství odevzdá vyplněnou přihlášku a po přijetí zaplatí do pokladny stanovený členský

    příspěvek

2. V případě přijetí nového člena se jeho členství datuje ode dne zaplacení členského příspěvku

 
Článek 5
Zánik členství
 
Členství ve sdružení zaniká:
 

1. Nezaplacením ročního příspěvku 

2. Písemným prohlášením člena o vystoupení

3. Uvedením nesprávných údajů v přihlášce
 
4. Úmrtím
 
5. Ztrátou způsobilosti k právním úkonům
 
6. Chováním neslučujícím se se stanovami sdružení
 
Článek 6
Práva člena
 
1. Účastnit se všech akcí pořádaných

2. Účastnit se jednání valné hromady a jednotlivých schůzí, podávat tam návrhy a hlasovat o nich

3. Být informován o činnosti a rozhodnutích sdružení

 
Článek 7
Povinnosti člena
 

1. Bez zbytečného odkladu oznámit změnu osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence

2. V souladu s rozhodnutím předsednictva platit členské příspěvky

3. Účastnit se činnosti sdružení a hájit jeho zájmy a prestiž

 
Článek 8
Orgány sdružení
 
Orgány sdružení jsou:
 
1. Valná hromada
2. Předsednictvo sdružení
3. Revizní komise
 
Článek 9
Valná hromada
 
1. Je nejvyšším orgánem sdružení
 
2. Schází se alespoň jedenkrát ročně na výzvu předsedy

3. Předseda je povinen oznámit termín valné hromady minimálně 15 dní před jejím konáním

4. Valná hromada se musí konat, požádá-li o její svolání alespoň 1/3 všech členů

    Předseda je povinen svolat valnou hromadu do 30 dnů po obdržení písemné žádosti.

5. Pokud předseda nesvolá valnou hromadu za podmínek a v termínech, které mu ukládají stanovy,   

    svolá valnou hromadu předseda revizní komise

6. Valná hromada je usnášeníschopná, je li přítomná alespoň 3/5 členů. Není li valná hromada

    usnášeníschopná, je předseda povinen svolat do 30 dnů valnou hromadu novou

7. Hlasovací právo na valné hromadě je nepřenosné

8. Valná hromada schvaluje návrhy nadpoloviční většinou přítomných členů.

9. Valná hromada volí předsedu sdružení, I. místopředsedu, II. místopředsedu, pokladníka a

    předsedu a člena revizní komise z řad členů

10. Valná hromada schvaluje změny stanov
 
11. Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků

12. Valná hromada projednává zprávu předsedy, pokladníka a předsedy revizní komise

 
Článek 10
Předsednictvo
 

1. Předsednictvo klubu je výkonným orgánem sdružení a řídí jeho činnost v období mezi valnými

    hromadami.

2. Valná hromada volí ze svého středu předsedu, I. místopředsedu a II. místopředsedu a pokladníka.

    Schůze předsednictva se konají zpravidla každý měsíc, svolává a řídí je předseda nebo pověřený

    místopředseda
 
3. Volební období předsednictva je jeden rok.
 
Článek 11
Předseda
 

1. Je hlavou sdružení a statutárním orgánem. Vystupuje jménem organizace

2. Svolává valnou hromadu
3. Svolává předsednictvo a předsedá mu
4. Předkládá valné hromadě zprávu předsedy
5. Odpovídá valné hromadě za hospodaření
 
Článek 12
Místopředseda

1. První místopředseda plní tytéž funkce jako předseda v jeho zastoupení

 
Článek 13
Revizní komise
 

1. Revizní komise je dvoučlenná. Revizoři jsou voleni valnou hromadou na stejné volební období jako  

    předsednictvo. Revizní komise provádí dozor nad hospodářskou činností sdružení. Na valné

    hromadě podává zprávu o hospodaření společnosti za uplynulé období

 
Článek 14
Hospodaření sdružení
 

1. Finanční a hmotné prostředky klubu tvoří členské příspěvky, dobrovolné dary osob a sponzorů,

    příspěvky institucí, dotace státních orgánů a grantové příspěvky

2. Výši členských příspěvků určuje předsednictvo. Od příspěvků jsou osvobozeni čestní členové

3. Spravováním hmotných prostředků je pověřeno předsednictvo. Hospodaření podléhá zákonům a

    obecně platným finančním předpisům

 
Článek 15
Zastupování
 

1. Jménem společnosti jedná a doklady podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti I. místopředseda, a

    to tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis a funkci.

 
Článek 16
Zánik sdružení
 

1. Sdružení zanikne rozhodne-li o tom na valné hromadě tříčtvrtinová většina členů klubu. Součástí

    hlasování o zániku klubu je i rozhodnutí o tom, komu připadne majetek sdružení. Příslušný návrh

    připraví předsednictvo.

 
Článek 17
Závěrečná ustanovení
 

Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky.

 
V Klatovech dne 8. března 2009
 
 
Dodatek
 
Valná hromada z 8. 1. 2013
 
Hlasy všech 115 přítomných se jednomyslně rozhodlo:
 
za 1)
Práva a povinnosti předsedy, místopředsedy, předsednictva a kontrolní komise se
za jejich osoby ruší a vše přebírá sdružení jako celek takové.
 
za 2)
O všech věcech stahujících se k činnosti a provozu sdružení budou jednat, rozhodovat a hlasovat výlučně členové sami. Hlasování platí, pokud se sejde nadpoloviční počet členů a výsledek platí pokud pro nebo proti bude více nežli 50% výsledek.
 
za 3)
Všechny body z předcházejících stanov z 8. 3. 2009 budou aktualizovány dle tohoto dodatku. Jedná se o články č. 8 až 15. I bez písemného zásahu budiž na ně nahlíženo jako na již změněné.
 
za 4)
Předseda sdružení bude na veřejnosti vystupovat jen jako zástupce sdružení, funkce bude jen čestná. Veškeré jednání ve sdružení bude na základě požadavků většiny členů pouze koordinovat.
 
za 5)
Veškeré doklady, písemnosti a hotovostní pokladna bude umístěna u předsedy sdružení a kdykoliv bude dáno k nahlédnutí a ke kontrole každému členovi na jeho požádání. Odmítnutí není možné.
 
 
Dodatek
 
Valná hromada ze 7. ledna 2014
 
Hlasy všech přítomných se rozhodlo:
 
za 1)
Dle požadavku nového Občanského zákoníku bude občanské sdružení od 1.1. 2014 vedeno a nazýváno - občanským spolkem - dle OZ zapsaným spolkem..
 
za 2)
Stávající stav a struktura spolku nechť zůstane nadále neměnná.